Bady-Dorzhu Ondar playing an igil

Bady-Dorzhu Ondar playing an igil made by Oktober Saya